SAMENVATTING
In dit hoofdstuk wordt een nieuw lexicaal veld op de agenda van de contrastieve semantiek gezet, namelijk het veld van de reuk. Dit veld, interessant omdat het een betrekkelijk arm veld is, wordt bestudeerd aan de hand van een Duitse roman met zijn Italiaanse vertaling.

RIASSUNTO
In questo capitolo si pone un nuovo campo lessicale nell’agenda della semantica contrastiva, il campo dell’olfatto. Questo campo, interessante perché piuttosto impoverito, viene studiato mediante un romanzo tedesco e la sua traduzione italiana.

SUMMARY
In this chapter a new lexical field is put on the agenda of contrastive semantics, the field of smelling. This field is interesting because it is relatively impoverished; it is studied on the basis of a German novel and its Italian translation


Keywords: contrastive analysis, German-Italian, lexical fields: smell