SAMENVATTING
Bij wijze van hommage aan Migliorini is aan de hand van corpusmateriaal uit de Corriere della Sera nagegaan hoe het prefix iper- zich heeft ontwikkeld, zowel wat betreft betekenisspecialisatie als syntactische mogelijkheden.

RIASSUNTO
Come omaggio a Migliorini qui si studia con i materiali del Corriere della Sera come il prefisso iper- si è sviluppato, sia come specializzazioni semantiche che come possibilità sintattiche.

SUMMARY
As a homage to Migliorini we analyse on the basis of a Corriere della Sera corpus, how the prefix iper- has developped both as to semantic specialisation as for syntactic possibilities.


Keywords: Italian morphology, prefix iper-