SAMENVATTING
Na een uitvoerige beschouwing over de relatie tussen woordbetekenissen en de vindplaatsen van de bestudeerde woorden in corpora wordt een diachroon onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen het huidige gebruik van het Nederlandse voorzetsel over en het gebruik in het midden van de zestiende eeuw. Het corpus waarvan gebruik is gemaakt bestaat uit de vertaling van vijftig verhalen uit Boccaccio’s Decameron door Dirk Volkertsz. Coornhert (1564).

RIASSUNTO
Dopo una dettagliata analisi della relazione tra i sensi di una parola e le occorrenze della stessa parola in un corpus si esegue uno studio diacronico delle differenze tra l’uso attuale della preposizione nederlandese over e l’uso corrispondente verso la metà del Cinquecento. Il corpus usato per questo studio consiste nella traduzione di cinquanta novelle del Decameron boccaccesco da parte di Dirk Volkertsz. Coornhert (1564)

SUMMARY
After an extensive discussion about the relation between the senses of a word and the occurrences of the same word in a corpus a diachronic analysis is made of the differences between today’s use of the Dutch preposition over and the use of the same preposition in the middle of the sixteenth century. The corpus used for this comparison consists of the Dutch translation of fifty novelle of Boccaccio’s Decameron by Dirk Volkertsz. Coornhert.


Keywords: prepositions: over, cognitive linguistics, diachronic studies of the lexicon