SAMENVATTING
Alvorens een analyse van het Italiaanse voorzetsel di te maken, stelt de auteur eerst het begrip ‘leeg voorzetsel’ aan de orde, dat in laatste instantie te herleiden is tot de lege karakters van de Chinese grammatica. Voor di wordt voorgesteld, naast enkele rudimenten van andere betekenissen een algemene betekenis ‘relatie’ aan te nemen, waarvan de interpretatie bepaald wordt door de semantische categorie (persoon, plaats, gebeurtenis) van de substantieven waartussen die relatie bestaat.

RIASSUNTO
Prima di analizzare la preposizione italiana di, l’autore discute la nozione di ‘preposizione vuota’, la quale in ultima analisi si riduce ai caratteri vuoti della grammatica cinese. Per di si propone di assumere, accanto ad alcuni rudimenti di altri sensi, un significato generale di ‘relazione’, la cui interpretazione dipende dalla categoria semantica (persona, luogo, evento) dei sostantivi fra cui esiste tale relazione.

SUMMARY
Before analyzing the Italian preposition di. the author discusses the notion of ‘empty preposition', which ultimately can be related to the empty characters of Chinese grammar. For di he proposes to assume, in addition to some residues of other senses, a general meaning of ‘relation’, the interpretation of which depends on the semantic category (person, place, event) of the nouns between which the relation holds.


Keywords: Empty words, Italian prepositions, di, relation