SAMENVATTING
In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke Herkomst. In sommige talen waaronder het Italiaans valt hier ook het gedegradeerde subject in passieve zinnen onder, maar dit is een typisch afgeleide categorie waarvoor elke taal zijn eigen strategie heeft. De karakteriserende functie van da wordt daarentegen gezien als niet afgeleid van Herkomst.

RIASSUNTO
In uno studio delle preposizioni nel quadro della teoria semantica di Jackendoff si analizza la preposizione molto polisemica da come un insieme di sensi, la maggior parte dei quali può essere derivata dal senso di base Provenienza spaziale. In alcune lingue, fra cui l’italiano, anche il soggetto degradato nelle frasi passive è legato a questo senso di base, ma in questo caso si tratta di una tipica categoria derivata per cui ogni lingua ha una sua strategia. La funzione caratterizzante invece non si deriva da Provenienza.

SUMMARY
In a study of prepositions in the semantic framework of Jackendoff the very polysemic Italian preposition da is analyzed as a set of senses which can be derived from the basic sense spatial Origin. In certain languages, among which Italian, the demoted subject in passive sentences is also derived from Origin, but this is a typical derived category, for which each language has its own strategy. On the contrary, the characterizing sense of da is not considered derived from Origin.


Keywords: Italian prepositions, da, polysemy, Jackendoff