SAMENVATTING
Vier woorden worden op verschillende manieren geanalyseerd. Bij cavallo ‘paard’ gaat het om de verschillen tussen woordenboekdefinities, bij cassa ‘kist’ om de semantische componenten die de basisbetekenis definiëren, bij ala ‘vleugel’ wordt de vorm bekeken in de verschillende dialecten, waarbij gezocht wordt naar een invariant element en regels om de variatie te verantwoorden, bij scendere ‘afdalen, naar beneden gaan’ komt de relatie tussen corpus en taalsysteem aan de orde.

RIASSUNTO
Quattro parole vengono analizzate in vari modi. Per cavallo si tratta delle differenze tra definizioni sui vocabolari, per cassa dei componenti semantici che definiscono il senso di base, per ala si considera la forma nei vari dialetti, cercando un elemento invariante e delle regole per rendere conto della variazione, per scendere si discute la relazione tra un corpus e il sistema linguistico.

SUMMARY
Four words are analyzed in various ways. For cavallo ‘horse’ we consider the differences between dictionary definitions, for cassa ‘chest or case’ the semantic components that define the basic sense, for ala ‘wing’ we analyze the form in the different dialects and the rules which account for the variation, for scendere ‘descend, go downward’ the accent lies on the relation between a corpus and the linguistic system.


Keywords: Word definition, geographical distribution, word syntax